Bases legales de la promoció Raimat
“Sorteig viatge en globus a Raimat Natura”

I. EMPRESA ORGANITZADORA

La societat CODORNIU, S.A. (d’ara endavant, CODORNIU o l’empresa organitzadora), amb oficines centrals a Avda. Jaume de Codorníu, s/n, C.P. 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), realitza una promoció que es desenvoluparà de conformitat amb allò establert en aquestes bases.

II. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ

2.1. Àmbit Territorial: Espanya (Península i les Balears).

2.2. Àmbit Temporal: la Promoció s’iniciarà el 29 de maig de 2021 a les 00:00h hores i finalitzarà un cop s’hagi arribat als 500 participants o, si no s’hi arribés, el 25 de juliol de 2021 a les 23:59 hores (d’ara endavant “Període Promocional”). A partir d’aquella data, la Promoció es donarà per conclosa.

III. REQUISITS PER PARTICIPAR A LA PROMOCIÓ

3.1. La participació a la Promoció està dirigida a persones majors d’edat i residents a Espanya (Península i les Balears).

3.2. CODORNIU es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que manipuli els procediments de registre i/o que no compleixi qualsevol de les bases contingudes en aquest document. A més, CODORNIU també es reserva el dret de verificar per qualsevol procediment que consideri adient que els guanyadors compleixen tots els requisits d’aquestes bases i que les dades que proporcionen a CODORNIU són exactes i verídiques. Entre altres qüestions, CODORNIU podrà demanar documentació als participants perquè acreditin el compliment dels requisits per participar-hi. La no aportació d’aquesta documentació podrà donar lloc a la desqualificació del participant requerit.

3.3. Queden exclosos d’aquesta Promoció els propietaris i empleats de CODORNIU, així com els seus respectius ascendents, descendents, cònjuges o parelles de fet.

3.4. En cas que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de la participació, aquesta perdrà el seu dret a obtenir el premi atorgat i es procedirà a lliurar el premi a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlida designada com a següent suplent.

3.5. CODORNIU descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant la Promoció suposarà la desqualificació automàtica, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

3.6. CODORNIU es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que duguin a terme qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la Promoció.

IV. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Per participar a la Promoció cal complir els requisits següents:

  • - Ser major de 18 anys.

  • - Residir a Espanya (Península i les Balears).

  • - Reservar i gaudir d’una activitat a RM Natura (esmentar activitat: marxa nòrdica, bicicleta BTT, Bicicleta elèctrica, o activitats addicionals ofertes a l’espai natural).

  • - Facilitar les dades sol·licitades per la persona responsable a Raimat Natura, que emplenarà a l’ordinador a l’adreça web següent: https://www.easypromosapp.com/sorteo-de-un-listado/

  • - Per participar-hi, caldrà facilitar: nom, cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon.

Limitat a una participació per persona.

Promoció limitada a les primeres 500 participacions per optar al premi d’1 viatge en globus. Fins a la data límit del 25 de juliol de 2021 a les 23:59 hores, si en aquella data no s’han assolit els 500 participants, es procedirà a celebrar el sorteig amb les participacions rebudes.

En tancar el període de participació, es procedirà a comptabilitzar les participacions correctes i realitzar el sorteig mitjançant la plataforma Easypromosapp.com, que proporcionarà el número del guanyador/guanyadora.

El premi consistirà en 1 viatge en globus a Raimat Natura, entre tots els usuaris que hi hagin participat de forma correcta, amb 3 acompanyants.

Un cop adjudicat el guanyador del sorteig, es designaran, a més, tres reserves en el cas que algun dels premiats no complís els requisits d’aquestes bases per a l’obtenció del premi o hi renunciés, o no en pogués confirmar l’acceptació. L’ordre de substitució de les reserves serà el mateix en el que aquestes es van designar per Easypromosapp.com.

Easypromosapp.com

CODORNIU no es farà responsable de les possibles incidències en el lliurament o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que afecti el premi d’aquest concurs.

En cap cas no s’acceptarà ni es gestionarà una cessió del premi a tercers ni tindrà el guanyador el dret a rebre’n el valor en metàl·lic.

V. PREMIS

1 viatge en globus a Raimat Natura per a 4 persones

No s’inclouen els desplaçaments o altres despeses derivades del gaudi del premi, que correran a càrrec del guanyador.

Les dates escollides per al gaudi del premi estaran subjectes a la disponibilitat de Raimat Natura.

El viatge en globus inclou un recorregut d’una hora en globus per sobre de Raimat Natura (si la meteorologia ho permet).

El viatge en globus estarà subjecte a que les condicions meteorològiques siguin favorables. Si no es pogués gaudir del premi per causes meteorològiques, es buscarà una nova data per realitzar l’activitat.

Si el guanyador rebutgés el premi, el premi passarà a ser desert.  Si no es trobessin guanyadors en el termini de 5 dies hàbils, el premi es declararà desert.

L’acceptació del premi per part del guanyador és de caràcter voluntari i gratuït, de manera que no es podran efectuar reclamacions per aquest motiu.

El premi d’aquesta Promoció en cap cas no podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o bescanvi pel seu valor monetari ni per cap altre regal.

VI. LLIURAMENT DEL PREMI

CODORNIU es posarà en contacte amb el premiat amb el viatge en globus a Raimat Natura a través del telèfon proporcionat pel guanyador en la inscripció.

La notificació oficial del premi al guanyador s’efectuarà en el termini dels set (7) dies posteriors a la finalització del sorteig, que se celebrarà el dia 26 de juliol de 2021.

La realització de l’activitat en globus a Raimat Natura s’ha de dur a terme en el termini màxim de tres (3) mesos des de la data en què es comuniqui per part de CODORNIU que és el guanyador.

No obstant això, si es duen a terme dos intents de lliurament del premi al guanyador, i aquest lliurament no s’arribés a realitzar per causes imputables al guanyador, aquest perdrà qualsevol dret a rebre el premi, així com a exercitar qualsevol reclamació. Sense menyscabament que altres possibles causes de falta de lliurament es considerin imputables al guanyador, es consideraran causes imputables al guanyador haver proporcionat a CODORNIU unes dades de localització errònies.

CODORNIU no es responsabilitza de les possibles incidències en el lliurament o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que afecti al regal d’aquesta promoció.

VII. DISPOSICIONS GENERALS I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

CODORNIU es reserva el dret de variar algun dels premis i/o les seves característiques, si fos necessari.

Tot i que CODORNIU farà tot el possible per evitar el subministrament de dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants en aquesta Promoció, CODORNIU no es farà responsable de la veracitat de les dades o documents que aquests facilitin. Per tant, si les dades o documents facilitats no fossin correctes o tinguessin errors, CODORNIU no es farà responsable de no poder contactar amb el possible guanyador per comunicar-li el resultat, de no poder gestionar amb ell el lliurament del premi i de totes les incidències que es poguessin derivar de la incorrecció o falsedat de les dades o documents subministrats.

El termini màxim establert per a qualsevol tipus de reclamació referida i/o relacionada amb la Promoció, s’extingeix als dos mesos des de la finalització de la Promoció. Un cop finalitzat aquest termini, es perdrà qualsevol dret de reclamació.

CODORNIU queda exonerada de qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients de les xarxes de comunicació electròniques que tinguin el seu origen en causes que escapin al control de CODORNIU i impedeixin el normal desenvolupament de la Promoció per causes alienes a l’empresa i especialment per actes externs de mala fe.

Tampoc no serà responsable CODORNIU pels problemes de transmissió o pèrdua de dades que no li siguin imputables.

IX. ACCEPTACIÓ I PUBLICITAT DE LES BASES

La participació en aquesta Promoció suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. L’empresa organitzadora es reserva el dret de variar aquestes bases en aspectes no substancials si així ho exigissin les circumstàncies i dirimir tots els dubtes que poguessin sorgir respecte de qualsevol assumpte que no s’hi contempli. En aquest cas, CODORNIU ho notificarà a través dels mateixos canals on la Promoció s’hagi anunciat prèviament i li donarà a la modificació el mateix grau de publicitat que a aquesta Promoció.

Les bases romandran publicades durant el Període Promocional a Raimat.com i a instagram.com/raimatvinos.

CODORNIU es reserva també el dret d’anular, prorrogar, retallar o modificar la Promoció si les circumstàncies l’obliguen, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap tipus de responsabilitat com a conseqüència d’això, sempre de forma que no perjudiqui els drets adquirits pels participants.

Per resoldre qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de la Promoció, els participants es poden dirigir a reservas@raimat.com.

CODORNIU es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta Promoció, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta activitat promocional.

X. PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, la LOPD) i la seva normativa relacionada, així com amb les de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant, la LSSI) CODORNIU informa els participants que les dades personals aportades durant la seva participació a la Promoció s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal de titularitat de CODORNIU, amb domicili a Avda. Jaume de Codorníu, s/n, C.P. 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), amb NIF A08014953.

Les finalitats de la recollida de les vostres Dades de Caràcter Personal són les següents:

  • (i) poder gestionar la vostra participació en la promoció, determinar i entregar els premis que corresponguin, si s’escau;

  • (ii) realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, inclòs l’enviament de comunicacions comercials ajustades al vostre perfil personal per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica, sobre els nostres productes i serveis.

En aquest sentit, l’usuari participant garanteix que les dades personals facilitades a CODORNIU amb motiu d’aquesta Promoció, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació. A més, de conformitat amb allò establert a la LOPD, s’entén que atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades exclusivament amb les finalitats anteriorment esmentades.

CODORNIU informa els participants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a CODORNIU, amb domicili a Avda. Jaume de Codorníu, s/n, C.P. 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), o bé enviant una sol·licitud per correu electrònic a info@codorniu.com.

XI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, logos, continguts publicats, informacions, imatges, vídeos, marques i restants continguts audiovisuals o sonors, així com qualsevol altre susceptible de protecció, continguts en els mitjans de publicitat i desenvolupament de la Promoció, corresponen en exclusiva a CODORNIU o a tercers que n’hagin autoritzat la inclusió.

Es prohibeix la utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, en especial la comercial, així com la seva modificació, alteració, transformació, reproducció, distribució, publicació, comunicació pública, transmissió a tercers i/o altres usos o explotació, sigui quina sigui la manera en què puguin tenir lloc les activitats, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CODORNIU.

La infracció dels esmentats drets podrà donar lloc a l’exercici de tantes accions judicials o extrajudicials com li puguin correspondre a CODORNIU en l’exercici dels seus drets.

XII. DRETS D’IMATGE

L’acceptació del premi implicarà l’autorització per part del guanyador i a favor de CODORNIU, a utilitzar amb fins publicitaris i amb caràcter gratuït el seu nom i imatge i altres drets derivats en el material relacionat amb aquesta Promoció.

XIII. REPERCUSSIÓ FISCAL

De conformitat amb la legislació reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre el valor del premi es practicarà, si s’escau, l’ingrés a compte que correspongui, i el guanyador i el seu acompanyant hauran d’aportar una fotocòpia del DNI, així com emplenar la documentació corresponent, perquè els organitzadors puguin donar compliment a les seves obligacions fiscals.

XIV. LLEI APLICABLE

Aquesta Promoció es regeix per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol divergència que se’n derivi i no es pugui resoldre de manera amistosa entre les Parts, aquestes se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 28 de maig de 2021.